سوپر زمین

سوپر زمین

سیاره تازه کشف شده به نام super earth در نزدیکی زمین. فاصله 32 سال نوری و بسیار شبیه سیاره ما با بزرگی 5 برابر زمین.