توربین اتوبان

توربین اتوبان

ایده turbine light : از حرکت هوا که در اثر حرکت ماشینها در بزرگراه بوجود می آید برای تولید روشنایی اتوبانها استفاده می شود.