اینترنت کوانتومی

اینترنت کوانتومی

دانشمندان به سیستم جدیدی مبنی بر سرویس اینترنتی کوانتومی دست یافتند که از فوتونها استفاده می کند. کارایی این متد 200 برابر مدلهای کنونی ست و دارای کمترین نویز می باشد.