نرم افزار دوربین تحت شبکه 2

سری مقالات دوربين مدار بسته

طريقه برنامه دادن به جدول زمانبندی ( نرم افزار دوربين تحت شبكه)

در صفحه اصلی schedule Record را از بالای صفحه انتخاب كنيد. در قسمت 1 – دوربين تحت شبكه مد نظر را جهت انجام تنظيمات ضبط انتخاب كنيد. در قسمت 2 – دو روش برای انتخاب نحوه ضبط تصوير دوربين وجود دارد. حالت اول Normal and Event جهت ضبط در حالت عادی و رخداد حركت است و در حالت دوم Event only ، ضبط در حالت رخداد حركت است كه بسته به نوع نياز می توانيد يكی از گزينه ها را انتخاب نماييد.

در قسمت 3 – به منظور تعيين زمان ضبط تصوير 4 – حالت وجود دارد.

1 –select cell : انتخاب ساعت خاص از جدول زمانبندی درنرم افزار دوربين IP

2 – clear cell : حذف ساعت خاص از جدول زمانبندی در نرم افزار دوربينIP

3 –select all cell : انتخاب تمام ساعات جدول زمانبندی دوربين IP

4 –clear all cell :حذف تمام ساعات جدول زمانبندی دوربينIP

در حالت چهارم اين ويژگي وجود دارد كه تا روز مشخصي عمليات ضبط تصوير را انجام دهد. براي استفاده از اين قابليت در قسمت 4 و در بخش Holiday ، تاريخ مد نظر را وارد نماييد و روي Add كليك كنيد د راين حالت روز مورد نظر به قسمت 5 پايين جدول زمانبندي اضافه مي شود.

مقالات بیشتر - دوربین تحت شبکه  

نرم افزار دوربین تحت شبکه  (ریموت کردن تصاویر)

نرم افزار دوربین تحت شبکه (طریقه برنامه دادن به جدول زمانبندی)

1 نرم افزار vss

نرم افزار cms

دوربین  IP  نرم افزار  icam  

2 نرم افزار  vss

نرم افزار در سیستم تحت شبکه

نرم افزار دوربین تحت شبکه